Photo of No. 1 Oregon of the Washington Park and Zoo Railway passing through the Oregon Zoo near the Family Farm exhibit.